LUCA G701

 


버추얼 7.1채널 게이밍 헤드셋

-크기 : 200*195*95mm            -유닛 : 50mm
-색상 : BLACK                            -케이블 : 2.1m
-인터페이스 : USB                     -리모컨 : 유선
- 입체감 넘치는 진동효과 / 고감도 노이즈 캔슬링 마이크

  전용소프트웨어 / 이중구조 헤어밴드 / RGB LED 이펙트

G1300

 
버추얼 7.1채널 게이밍 헤드셋

-크기 : 225*195*100mm  -유닛 : 40mm
-색상 : BLACK-RED  -케이블 : 1.6m
-인터페이스 : USB  -리모컨 : 유선
-LED 브레싱 효과 / 페브릭케이블 / 전용소프트웨어